Regulamin

REGULAMIN

XXII ŻOLIBORSKI BIEG MIKOŁAKJKOWY (2017)

Organizator

Fundacja BIEGANIE

NIP 1182054484

Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 10 grudnia 2017 r.

Biuro zawodów, start i meta biegów przy KS Spójnia, Wybrzeże Gdyńskie 2

Dystanse

Bieg Główny na dystansie 10km odbędzie się na wyznaczonej i częściowo zabezpieczonej trasie o nawierzchni mieszanej – kostka betonowa, asfalt, nawierzchnia utwardzona. Należy zwrócić uwagę, że trasa może być ośnieżona, a nawet oblodzona. Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Limit czasu na pokonanie dystansu 10km wynosi 75 minut od strzału startera. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Trasa biegu posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do (10m).

Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów. Po drogach publicznych bieg odbywa się przy zamkniętym ruchu samochodowym. Po terenie parkowym bieg odbywa się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

  • 250m (dla dzieci z rocznika 2010 i młodszych).
  • 500m – rocznik 2008-2009
  • 750m – rocznik 2006-2007
  • 1000m – rocznik 2004-2005

W biegach na dystansie 1000m, 500m i 750m zawodnicy startują samodzielnie. Niedopuszczalna jest asysta rodziców/opiekunów.

Program imprez

9.30 – otwarcie biura zawodów

10.30 – oficjalne otwarcie imprezy

11.00 – rozpoczęcie biegów dzieci (w kolejności 1000m, 750m, 500m, 250m)

12.00 – start biegu na 10km

13.30 – dekoracja zwycięzców

Warunki uczestnictwa

W biegu na dystansie 10km mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Zgłoszenia, limity i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online.

Zgłoszenia do biegu na 10km: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/?zawody=3469

Zgłoszenia do biegów dzieci: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zgloszgrup.php?zawody=3482

Limit zgłoszeń w biegu na 10km wynosi 600 586 osób. Limity dotyczą zarejestrowanych osób, które wniosły opłatę startową. Po wyczerpaniu limitów, osoby zarejestrowane, które nie wniosły opłaty startowej zostaną usunięte z list startowych.

Limit zgłoszeń w biegach dzieci wynosi łącznie 200 235 osób. Pierwszeństwo zapisów do biegów dzieci mają osoby, które zgłosiły się i wniosły opłatę startową w biegu na 10km.

Opłata startowa w biegu na 10km wynosi:

30 zł – pierwszych 200 osób

40 zł – od 201 do 400 osoby

50 zł – od 401 osoby do wyczerpania limitu zgłoszeń

60 zł – w dniu biegu

Opłata startowa w biegach dzieci wynosi 10 zł.

Opłatę startową za udział w biegu na 10km można wnieść podczas rejestracji lub później.

Opłatę startową za udział dziecka należy wnieść podczas rejestracji (to wynika ze specyfiki zgłoszeń dzieci, dla których nie trzeba zakładać konta na platformie datasport). Nieopłacone zgłoszenia dzieci nie są przyjmowane.

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay.

W przypadku rezygnacji z udziału w biegu, osoba zgłoszona, w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2017 r. może zażądać zwrotu wniesionej opłaty startowej. Po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Cedowanie opłaty na innego zawodnika jest możliwe o ile zawodnik, który wniósł opłatę złoży wniosek o jej przeniesienie w nieprzekraczalnym terminie 20 listopada 2017 r. W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

Odbiór pakietu startowego w terminie późniejszym niż w dniu biegu nie jest możliwy.

Klasyfikacje

Bieg na 10km

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M 20, 30, 40, 50, 60

K 20, 30, 40, 50, 60

Biegi dzieci i młodzieży

Klasyfikacje generalne dziewcząt i chłopców w każdym z biegów

Nagrody i świadczenia

Każdy uczestnik biegu na 10km i biegów młodzieży szkolnej otrzyma okolicznościowy medal, gorące napoje i gorący posiłek.

W biegu na 10km pierwsze trzy osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

W biegach dzieci i młodzieży szkolnej pierwsze trzy osoby w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymają statuetki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia i realizacji imprezy, informowania Uczestników o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. Uczestnicy udzielają Organizatorowi zgody na publikację wizerunku oraz imion, nazwisk i kategorii wiekowych w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

  • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
  • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

  • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
  • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

 

UA-58922404-1