Regulamin

REGULAMIN

24. ŻOLIBORSKI BIEG MIKOŁAJKOWY (2019)

Organizator

Fundacja BIEGANIE
NIP 1182054484
Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

znak-promocyjny

 

 

 

 

 

Termin i miejsce

Zawody odbędą się w sobotę 7 grudnia 2019 r.

Biuro zawodów, start i meta biegów na bulwarach wiślanych przy KS Spójnia, Wybrzeże Gdyńskie 2.

Pakiety startowe wydawane będą tylko w dniu imprezy w biurze zawodów zlokalizowanym obok startu na terenie KS Spójnia, Wybrzeże Gdyńskie 2. Biuro czynne będzie aż do startu kolejnych biegów.

Dystanse

Bieg Główny na dystansie 10km odbędzie się na wyznaczonej i częściowo zabezpieczonej trasie o nawierzchni mieszanej – kostka betonowa, asfalt, nawierzchnia utwardzona. Należy zwrócić uwagę, że trasa może być ośnieżona, a nawet oblodzona, a organizator nie ma niestety zaplanowanych w budżecie środków na usuwanie śniegu i lodu z trasy. Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Limit czasu na pokonanie dystansu 10km wynosi 80 minut od strzału startera. Uczestnicy, którzy zdecydują o zejściu z trasy biegu przed pokonaniem całego dystansu zobowiązani są do poinformowania o tym sędziów na mecie. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Trasa biegu posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do 10m.

Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów.

  • 250m – rocznik 2012 i dzieci młodsze ( tym biegu dopuszczalna jest asysta rodziców, przy czym rodziców i opiekunów obowiązuje zakaz wyprzedzania ostatniego samodzielnie pokonującego dystans zawodnika)
  • 500m – rocznik 2010-2011
  • 750m – rocznik 2008-2009
  • 1000m – rocznik 2006-2007

W biegach na dystansie 1000m, 500m i 750m zawodnicy startują samodzielnie, niedopuszczalna jest asysta rodziców/opiekunów.

Program imprez

9.30 – otwarcie biura zawodów

10.30 – oficjalne otwarcie imprezy

10.50 – rozpoczęcie biegów dzieci (w kolejności 1000m, 750m, 500m, 250m)

12.00 – start biegu na 10km

13.30 – dekoracja zwycięzców

Warunki uczestnictwa

W biegu na dystansie 10km mogą wystartować osoby, które mają ukończone 14 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach. Dokument do pobrania:  zgoda rodzica

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Udział w biegu z numerem startowym innej osoby prowadzi do dyskwalifikacji. Pakiety startowe są wydawane tylko zarejestrowanym uczestnikom biegu.

Zgłoszenia, limity i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online.

Limit zgłoszeń w biegu na 10km wynosi 700 osób.

Limit zgłoszeń w biegach dzieci wynosi łącznie 200 osób.

Zapisy trwają do momentu kiedy na liście startowej znajdzie się odpowiednio, 700 i 200 osób, które wniosły opłatę startową. Osoby zarejestrowane, które nie wniosły opłaty startowej do momentu wyczerpania limitu tracą możliwość opłacenia swojego udziału w biegu i nie mogą wziąć udział w imprezie.

Opłata startowa w biegu zależy od momentu rozpoczęcia procesowania płatności przez system tpay (nie od chwili rejestracji) i wynosi:

w biegu na 10km:

40 zł – do 17.11.2019

50 zł – od 17.11.2019 do 06.12.2019

60 zł – w dniu biegu

w biegach dzieci: 10 zł.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji korzystając z platformy to płatności online tpay. Organizator nie udostępnia numeru rachunku do wykonania przelewu opłaty startowej.

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego, nagród i trofeów, w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu.

Klasyfikacje

Bieg na 10km:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M 20, 30, 40, 50, 60

K 20, 30, 40, 50, 60

Biegi dzieci i młodzieży:

Klasyfikacje generalne dziewcząt i chłopców w każdym z biegów

Nagrody i świadczenia

Każdy uczestnik biegu na 10km i biegów młodzieży szkolnej otrzyma okolicznościowy medal, gorące napoje i gorący posiłek.

W biegu na 10km pierwsze trzy osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

W biegach dzieci i młodzieży szkolnej pierwsze trzy osoby w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymają dyplomy.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Bieganie. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator powierzy do przetwarzania dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie rejestracji zawodników, płatności online, wysyłkę SMS z wynikiem, przeprowadzenia zawodów i przygotowania wyników imprezy. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

  • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy;
  • depozyt rzeczy osobistych; w depozycie można pozostawić torbę/plecak z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie; do depozytu nie będą przyjmowane rowery ani rzeczy przekraczające objętość 65 litrów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

  • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
  • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

UA-58922404-1